km

Lời cảm ơn

Trang web này là một kết quả nghiên cứu thực hiện bởi một dự án nghiên cứu mang tên "Đánh giá nền tảng cho phát triển bền vững của hệ thống toàn cầu" (dự án: tiến sĩ Aki-Hiro Sato; Cấp số: JPMJPR1504; FY2015-FY2020) được hỗ trợ về tài chính do Nhật bản khoa học và công nghệ cơ quan (JST) mau.

Khả năng vận hành xác nhận

Khả năng vận hành của Microsoft Edge, Microsoft Internet Explore 11 (IE11), Mozilla Firefox và Google Chrome được xác nhận. Apple Safari hiện đang ra khỏi Dịch vụ do sự khác biệt của việc thực hiện Javascript.